Program Budowy 100 Obwodnic

Postęp Robót

Zaawansowanie czasowe na wykonanie Koncepcji wstępnej

100%

Postęp prac nad Wstępną Koncepcją

100%

Zaawansowanie czasowe prac projektowych

100%

Zaawansowanie prac projektowych w branży drogowej

100%

Zaawansowanie prac projektowych w branży mostowej

100%

Zaawansowanie prac projektowych inne branże

100%

Zaawansowanie finansowe prac projektowych

99%

Zaawansowanie czasowe robót budowlanych

68.66%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

73%

Zaawansowanie finansowe robót budowlanych

62.9%

Ogólne zaawansowanie czasowe

80.65%

Zaawansowanie czasowe zmalało w porównaniu do ostatnich tygodni ze względu na podpisanie aneksu nr 3 do umowy. Okres budowy wydłużył się o około 6 miesięcy.