Program Budowy 100 Obwodnic

Postęp Robót

Zaawansowanie czasowe na wykonanie Koncepcji wstępnej

100%

Postęp prac nad Wstępną Koncepcją

100%

Zaawansowanie czasowe prac projektowych

100%

Zaawansowanie prac projektowych w branży drogowej

99%

Zaawansowanie prac projektowych w branży mostowej

99%

Zaawansowanie prac projektowych inne branże

99%

Zaawansowanie finansowe prac projektowych

99%

Zaawansowanie czasowe robót budowlanych

42.94%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych

33.80%

Zaawansowanie finansowe robót budowlanych

14.45%

Ogólne zaawansowanie czasowe

64.78%

Zaawansowanie czasowe zmalało w porównaniu do ostatnich tygodni ze względu na podpisanie aneksu nr 3 do umowy. Okres budowy wydłużył się o około 6 miesięcy.