Program Budowy 100 Obwodnic

Opis Kontraktu

(edycja w home.php) Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Projekt i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich  obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy obwodnicy długości 7,3km,
  • budowy skrzyżowań,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i miejsc kontroli pojazdów,
  • budowy wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Główne cele:

 

Budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu regionalnym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2021-2027 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w Programie „Budowa 100 obwodnic na lata 2020-2030”

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę obwodnicy jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną obwodnicę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Celem jest:

 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg,
 • uspokojenie ruchu w centrum miasta,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego, łączącego trasę przejazdową w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta,
 • wybudowanie odcinka drogi krajowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.