Program Budowy 100 Obwodnic

Odcinek próbny dla kruszywa łamanego

W piątek 08.09.2023 był wykonywany odcinek próbny dla kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie C0/31,5. Inżynier Kontraktu wykonał badania VSS oraz pobrał materiał kruszywowy do badań kontrolnych. Równolegle wykonywane były badania VSS na warstwę C1,5/2 na odcinku w km 1+600 do 2+300 oraz pobrano mieszankę z warstwy C1,5/2 do badań na wytrzymałość w km 4+600 do 5+650.