Program Budowy 100 Obwodnic

Kontynuacja robót ziemnych.

Wykonawca kontynuował roboty ziemne w zakresie budowy nasypów i uzdatniania podłoża gruntowego pod nasyp oraz kolejnych warstw nasypów. Kontynuowane są prace przy Obiektach Inżynierskich i Przepustach.