Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonanie odcinków próbnych

W dniu 06.06.2023 Wykonawca wykonał odcinki próbne: - zagęszczenie nasypu, - stabilizacja gruntu popiołami. W ramach odcinków próbnych Inżynier wykonał badania akceptacyjne. Ponadto kontynuowano roboty ziemne w trasie głównej, które zostały przebadane pod względem zgodności robót z wymaganiami Kontraktu. Inżynier jest w trakcie uzgadniania z technologiem Wykonawcy harmonogram zarobów próbnych dla mas bitumicznych