Program Budowy 100 Obwodnic

Usunięcie drzew i krzewów

Wykonawca w dniu 24.02.2023 r. przekazał do Zamawiającego I Inżyniera kopię podpisanej umowy z BERRY BLUE Sp. z o.o. na roboty związane z usunięciem drzew i krzewów.