Program Budowy 100 Obwodnic

Prace rozbiórkowe nawierzchni

Wykonawca prowadził prace rozbiórkowe nawierzchni na ciągu głównym DK22 w km 0+000 - 0+300 oraz km 7+050 - 7+313