Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonano warstwę podbudowy

Wykonano warstwę podbudowy z kruszywa pod kolejne warstwy bitumiczne w km 6+000 - 7+000.